REGULAMIN KLASTRA

REGULAMIN

Polskiego klastra modowego
„Polish Fashion Cluster”

§1

Postanowienia ogólne

1. Polish Fashion Cluster (PFC) został powołany przez Izbę Gospodarczą Eksporterów i Importerów w Mysłowicach celem wspierania rozwoju polskiego sektora modowego oraz sektorów kreatywnych.
2. Wszystkie podmioty, które podpiszą deklarację o przystąpieniu do klastra zwane są dalej „Członkami Klastra”.

3. Członkiem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z szeroko rozumianym sektorem modowym, a przede wszystkim z sektorem projektowania, konstrukcji, produkcji, dystrybucji i promocji materiałów oraz ubioru.
4. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

5. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.

6. PFC nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań.

7. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach (dalej „Koordynator”), a działania operacyjne realizuje Connectionpoint sp. z o.o.,, reprezentowany przez Marcina Jabłońskiego – Prezesa Zarządu (dalej „Menadżer”). Koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną pokrywane są ze składek członków Klastra.
8. Menadżer ma prawo świadczyć odpłatne usługi na rzecz Członków Klastra.

9. Współpraca Partnerów w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra.

§2

Władze Klastra

1. Koordynator Klastra kieruje działalnością Klastra, reprezentuje klaster na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Menadżer odpowiada za bieżącą realizację zadań.

2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

a) realizowanie zadań zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Rady Klastra,
b) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,
c) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra,
d) kierowanie bieżącą działalnością Klastra, min poprzez stronę internetową,
e) reprezentowanie Klastra na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

f) podejmowanie inicjatyw określonych w Programie Rozwoju Klastra zatwierdzonego przez Radę Klastra,

g) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,

h) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych,

i) inne zadania, nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klastra.

3. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Partnera, który dysponuje jednym mandatem.

4. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:

a) przyjmowanie nowych członków,
b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra;
c) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie Programu Rozwoju Klastra oraz projektów merytorycznych,

e) powoływanie grup zadaniowych,
f) zatwierdzanie sprawozdań Koordynatora,

g) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich

5. Uchwały Rady Klastra podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących przyjęcia nowego Partnera i wykluczenia

Partnera Klastra.

6. Uchwały Rady Klastra dotyczące przyjęcia nowego Partnera i wykluczenia Partnera Klastra podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

7. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.

8. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
a) ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady w porozumieniu z Koordynatorem;
b) ustalanie porządku spotkań Rady w porozumieniu z Koordynatorem;
c) prowadzenie spotkań Rady.

9. Rada Klastra może na wniosek Przewodniczącego Rady Klastra powołać Prezydium Rady Klastra. Rada Klastra może w drodze uchwały przekazać część swoich kompetencji

Prezydium Rady Klastra.
10. Skład Prezydium powinien odzwierciedlać wszystkie środowiska reprezentowane
w Klastrze, przedstawiciele nauki, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych – w skład Prezydium może wchodzić do dwóch
reprezentantów z każdego środowiska. Dodatkowo w skład Prezydium wchodzą
przedstawiciele: Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach.

11. Prezydium pełni funkcję zespołu konsultacyjnego Rady Klastra. Przy podejmowaniu decyzji Prezydium będzie dążyło do uzyskania konsensusu.

12. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z Programem Rozwoju Klastra. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Koordynatora Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.

13. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

14. Z posiedzenia Rady Koordynator sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem

miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§3

Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Partnerów

1. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:

a) Regulaminie Rady Klastra,
b) Strategii Klastra
c) Uchwałach podjętych przez Radę Klastra.

2. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniej Deklaracji oraz Regulaminu.

3. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra i podpisany przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady Klastra.

4. Wykluczenie Partnera wymaga zgody zwykłej większości głosów Rady Klastra przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§4

Finansowanie działalności Klastra

1. Źródła finansowania Klastra to w szczególności:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje i subwencje, w tym otrzymane z zagranicy.
2. Członkowie Klastra są zobowiązani do terminowego wnoszenia składek członkowskich.

3. Z obowiązku, o którym, mowa w pkt 2 zwolnione są instytucję otoczenia biznesu w tym w szczególności jednostki badawczo – rozwojowe, jednostki samorządowe oraz uczelnie wyższe.

4. Radzie Klastra przysługują uprawnienia do zwolnienia poszczególnych Partnerów Klastra z obowiązku płacenia składek.

5. Pierwsza składka będzie wpłacana w terminie 3 dni. Kolejne składki uiszczane będą do 10 dnia każdego okresu rozliczeniowego. .

6. Środki ze składek będą wpłacane na wskazane na stronie internetowej Klastra konto bankowe lub na adres wskazany przez Menadżera.
7. Do 30 kwietnia 2019 roku składka członkowska wynosi 400 zł netto dla wszystkich nowych Członków Klastra.
8. Wysokość składek oraz innych opłat w kolejnych latach będzie opracowana przez Radę Klastra i wprowadzona do Regulaminu.

§6

Prawo własności intelektualnej

1. W razie wspólnego uzyskania wyników prac Strony, które uzyskały te wyniki uregulują w odrębnej umowie zasady wykonywania autorskich praw do tych wyników.

§7

Poufność

1. Członkowie Klastra będą traktować jako poufne wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały się im znane i dostępne w wyniku współpracy.

2. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Członek Klastra uzyskuje od innego Członka Klastra, w związku z niniejszym Regulaminem, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą.
§8

Wejście Regulaminu w życie i zmiana Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały przyjętej przez Radę Klastra.

Każdy z Członkow Klastra jest uprawniony do złożenia Radzie wniosku dotyczącego zmiany Regulaminu. O przyjęciu zmiany zgodnie z wnioskiem lub jego oddaleniu Rada decyduje podejmując uchwałę.

3. Treść zmiany Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie po jej przyjęciu na stronie internetowej Klastra.

Regulamin Polish Fashion Cluster, 26.10.2018

English »